Home Struktur Finance departmentMaliyyə Departamenti

[:en]Finance department[:Az]Maliyyə Departamenti[:]

3618
0
SHARE

[:en]

History:

First, as an accounting of  Azerbaijan University of Languages started operating independently leaving accounting department of Azerbaijan Pedagogical Institute of Foreign Languages  in 1948. At that time Azerbaijan Pedagogical Institute of Foreign Languages continued its activity payroll accounting consisting of 3 members. In 2013, Finance Department was established for the purpose of the establishment of the accounting system in a high quality and cost-effective manner, as well as to improve the material and technical base of the university.

Activity:

Finance Department includes Accounting, Department of Economic and supplies.

Accounting:

Currently accounting has become a financial and accounting structure covering all areas of accounting.

Accounting operates with 9 staff and consists of 6 sections:

– Sector wage settlement

– Cash flow section

– Students calculation unit (student tuition fees; student scholarships)

– Inventory accounting unit

– Economics and forecasting division

– Payment section on other compensations

Currently, accounting   is based upon the order 05 of the Ministry of Finance of the Republic of Azerbaijan, dated January 13, 2009, “The national accounting standards for budget organizations”.

Accounting applied the most modern methods in the calculation and payment  of   salary, pension  to the professors and teaching staff, administrative staff, students, and achieved very good results. Accounting was automatized for maximum and maximized reliability and accuracy of data. according to the decision of the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan # 120 dated June 25, 2010,  and Presidential Decree No. 220 dated 10 February 2010 , as well as economic mechanisms related to the development of education in the country  accounting gives its contribution as the financial-accounting department.

The Department of Economic and supplies:

– Strengthening of material-technical base of higher education institution and building in the level of modern requirements

– Maintenance, repair, improper operation of training buildings and other structures

– Responsible for ensuring the economic and stationery goods in accordance with needs of teaching enterprises.

 

[:Az]

Tarixi:

İlk olaraq Azərbaycan Dillər Universitetinin mühasibatlığı kimi 1948-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun mühasibatlıq şöbəsinin tərkibindən çıxaraq sərbəst olaraq fəaliyyətə başlamışdır. Həmin vaxtda Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunun mühasibatlığı 3 nəfərdən ibarət əmək haqqı bölməsi ilə fəaliyyətini davam etdirmişdir. 2013-cü ildə mühasibat sisteminin daha keyfiyyətli və səmərəli şəkildə qurulması, həmçinin universitetin maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Maliyyə Departamenti yaradılmışdır.

Fəaliyyəti:

Maliyyə Departamentinin tərkibinə Mühasibatlıq, Təsərrüfat və təchizat şöbəsi daxildir.

Mühasibatlıq:

Hal-hazırda mühasibatlıq universitetin inkişaf edərək genişlənməsi nəticəsində mühasibatın bütün sahələrini əhatə etmiş bir maliyyə-uçot strukturuna çevrilib.

Mühasibatlıq 9 işçi heyəti ilə fəaliyyət göstərir və 6 bölmədən ibarətdir:

  • əmək haqqı üzrə hesablaşma bölməsi
  • pul vəsaitinin hərəkəti bölməsi
  • tələbələrlə hesablaşma bölməsi (tələbə təhsil haqqı; tələbə təqaüdü)
  • mal-material uçotu bölməsi
  • iqtisadiyyat və proqnozlaşma bölməsi
  • digər müavinatlar üzrə hesablaşma bölməsi

Hal-hazırda mühasibat uçotu Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2009-cu il 13 yanvar tarixli i- 05 nömrəli əmri ilə “Büdcə təşkilatları üçün milli mühasibat uçotu standartları” əsasında aparılır.

Mühasibatlıq professor-müəllim heyətinə, inzibati idarəetmə heyətinə, tələbələrə əmək haqqı, təqaüdlərin hesablanması və ödənilməsində ən müasir metodları tətbiq etmiş və yüksək nəticələr əldə etmişdir. Mühasibat uçotu maksimum avtomatlaşdırılaraq uçot məlumatlarının etibarlılığını və dəqiqliyini yüksək səviyyəyə çatdırmışdır. Ölkədə təhsilin inkişafı ilə bağlı olan iqtisadi mexanizmlərin, o cümlədən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 10 fevral tarixli 220 saylı fərmanına və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 25 iyun tarixli 120 saylı qərarına əsasən Azərbaycan Respublikasında ali təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizminin universitetdə səmərəli tətbiqində digər qurumlarla yanaşı, mühasibatlıq da maliyyə-uçot bölməsi kimi öz töhfələrini verməkdədir.

Təsərrüfat və təchizat şöbəsi:

  • Ali təhsil müəssisəsinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və müasir tələblər səviyyəsində qurulması
  • Tədris binalarının və digər tikililərin qorunub saxlanılması, təmiri, düzgün istismarı
  • Tədris müəssisəsinin strukturlarının təlabatına uyğun təsərrüfat və dəftərxana malları ilə təminatına cavabdehdir.
[:]