Home Struktur Department of Curriculum Development and Education PolicyTədris DepartamentiДепартамент обучения

[:en]Department of Curriculum Development and Education Policy[:Az]Tədris Departamenti[:ru]Департамент обучения[:]

4819
0
SHARE

[:en]

Department of Curriculum Development and Education Policy

Department of Education was established on June 6, 1973, as part of APIFL to the 50th anniversary of the Soviet Union.

????????????????????????????????????In 2006, the registration division began to activate within the Department of Education.

In 2013, center for  quality  provision  was merged with training department, began to function as Department of Curriculum and Quality control.

As a result of the structural changes implemented in 2016, several centers were established within the department:

1) Quality provision and work and alumni center,

2) Experience, professional development and career center

3) Student admission and registration center

4) Knowledge assessment and monitoring center.

The department was changed into department of Curriculum development and education policy.

Curriculum development and education policy include following directions:

 1. The university’s main educational documents on the basis of standards of education – curriculum, development of staff schedules curriculum and teaching process and the interaction of departments of the university;
 2. Analysis of the information on management of the learning process and generalization, preparation of relevant decisions of University;
 3. Grounded planning and organizing of the learning process;
 4. Control system information provision of the teaching process education and professional development in all forms of training;
 5. Constant improvement of the normative-methodical documents relating to the training process;
 6. The planning and preparation of tables of the work of the educational seminars, examination sessions and State Attestation Commission;
 7. The preparation of orders and decrees relating to the educational process of the rector;
 8. Control over teachers and students academic discipline;
 9. The organization and control of the test sessions, summaries and analysis of their results;
 10. Regardless of specialty and form of education of bachelor’s and master’s degrees at the University, to organize and carry out assessment of the students’ achievements (UOMG’s);
 11. Control the implementation and verification of test results in joint form with schools deans and departments;
 12. Monitor the affairs of the State Attestation Commission, to summarize and analyze the results on the basis of reports commission chairmen;

13 Calculations and other documents for the establishment of departments of states, teachers and curriculums and teaching loads chairs normal controls, ensure compliance with the teaching load;

 1. Preparation of the announcement of the competition of election teaching staff, as well as to fill vacant positions;

15 Checking on separate issues of teaching and methodical work of departments and schools, participation in surveillance events on the basis of rector’s plan;

 1. The correspondence with citizens and offices on training issues;
 2. Preparation of the data of the state statistical reporting;
 3. The organization of teaching, production and pedagogical practices, making agreement with their basis in implementation of practice, to observe the practices and the adoption of reports in accordance with practices;

19 To realize self-analyze and self-appraisal at the University.

Head of the Department of Curriculum and Education Policy

Shafag Ismail Shahmammadova

Tel: (+99412) 440 64 82

Email: shafaqss@mail.ru

Məmməd İsmayılov

Mammad Allahverdi Ismayilov

Tel: (+99412) 440 10 64 (ext 2, 19)

Email: mammad.ismayilov@adu.edu.az

 

Tel: (+99412) 441 22 7879 (ext 2, 60)

Email:

Department of Knowledge Assessment , Monitoring and Quality Assurance

As a result of structural changes in November 2016, a few Centers for Curriculum and Quality Assurance were established:

1) Quality assurance and work with graduates Center

2) Experience, professional development and carrier Center

3) Student Admission and Student Registration Center

4) Knowledge Assessment  and Monitoring Center.

As a continuation of the structural changes, under the order of the rector of the Azerbaijan University of Languages, Academician Kamal Abdullayev No. 135 dated October 16, 201, Quality Assurance and work with graduates Center under the Department of Curriculum and Quality Control has been incorporated into the Knowledge Assessment  and Monitoring Center The Department of knowledge Assessment , Monitoring and Quality Assurance.

The main areas of activity of the Department of Knowledge Assessment , Monitoring and Quality Assurance are as follows:

 1. Planning of the educational process, organization and supervision on the basis of relevant norms;
 2. Inspection and monitoring of normative and normative documents on the deans functioning at the university and the chairs attached to them;
 3. Annual training curricula, syllabus, teachers, checking individual plans of students, transmission of analytical information to relevant bodies and analysis of results;
 4. Planning and compilation of exam sessions and State Attestation Tribunals in collaboration with deans in AUL, Organization and Conduct Final Examination Examinations;
 5. Organization of winter, spring and summer exam sessions;
 6. Summarizing, analyzing and sending the results of the session to the relevant dean;
 7. Invalid exams from faculties (incl.),

Did not take the exam, did not take part in exams for excuses

Analysis of students;

 1. Removing the list of subjects that most students are taking on exam, sending them to relevant departments and analyzing the results;
 2. Calculation of scholarships for specialties in cooperation with deans under faculties and transfer of results to accounting;
 3. Organization and implementation of teacher achievements and assessment of students at AUL at bachelor and master degrees.

 

Director of Knowledge Assessment , Monitoring and Quality Assurance

Fatma Nazim Gurbanzadeh

Tel: (+99412) 441 22 78/79 (internal 1 33)

Email: fatima.gurbanzadeh@mail.ru

 

[:Az]

Tədris şöbəsi 6 iyun 1973-cü ildən SSRİ-nin 50 illiyi аdınа АPХDİ-nin tərkibində yаrаdılıb.

2006-cı ildə Tədris şöbəsinin tərkibində qеydiyyаt bölməsi fəаliyyətə bаşlаyıb.

2013-cü ildə Kеyfiyyətin Təminаtı Mərkəzi tədris şöbəsinə birləşdirilib və şöbə Kurrikulum və Kеyfiyyətə Nəzаrət Dеpаrtаmеnti kimi fəаliyyətə bаşlаyıb.

2016-cı ildə аpаrılаn struktur dəyişiklikləri nəticəsində dеpаrtаmеntin nəzdində bir nеçə mərkəz yаrаdılıb:

1) Təcrübə, Prоfеssiоnаl İnkişаf və Kаryеrа Şöbəsi

2) Tələbə Qəbulu və Tələbə Qеydiyyаtı Şöbəsi

3) Biliyin Qiymətləndirilməsi, Mоnitоrinqi və Keyfiyyətin Təminatı Şöbəsi.

Dеpаrtаmеntin аdı isə dəyişdirilərək Kurrikulum İnkişаfı və Təhsil Siyаsəti Dеpаrtаmеnti аdlаndırılıb.

2017-ci ilin sentyabr ayında departamentin adı yenidən dəyişdirilərək Tədris Departamenti adlandırılıb.

Tədris Dеpаrtаmеntinin tərkibinə dахil оlаn mərkəzlərlə birlikdə fəаliyyətinin əsаs istiqаmətləri аşаğıdаkılаrdır:

 1. Dövlət təhsil standartları əsasında universitetin əsas tədris sənədlərinin – tədris planlarının, işçi tədris planlarının və tədris prosesi qrafiklərinin işlənib hazırlanması və bu zaman universitetin bölmələrinin qarşılıqlı əlaqəsinin təmin edilməsi;
 2. Tədris prosesinin idarə olunmasına dair informasiyanın təhlili və ümumi­ləşdirilməsi, rektorluğun müvafiq qərarlarının hazırlanması;
 3. Tədris prosesinin əsaslandırılmış planlaşdırılması və təşkili;
 4. Universitetdə tədrisin bütün formaları üzrə tədris prosesinə və mütəxəssis hazırlığına nəzarət sisteminin informasiya təminatı;
 5. Tədris prosesinə dair normativ-metodik sənədlərin daim təkmilləşdirilməsi;
 6. Tədris məşğələlərinin, imtahan sessiyalarının və Dövlət Attestasiya Komissiyalarının işinin cədvəllərinin planlaşdırılması və tərtibi;
 7. Rektorun tədris prosesinə dair əmr və sərəncamlarının layihələrinin hazırlanması;
 8. Müəllimlər və tələbələrin tədris intizamına riayət etmələrinə nəzarət;
 9. İmtahan sessiyalarının təşkili və gedişinə nəzarət, onların nəticələrinin ümumiləşdirilməsi və təhlili;
 10. ADU-da bakalavriat və magistratura səviyyələrində ixtisas və təhsilalma formasından asılı olmayaraq, tələbələrin nailiyyətlərinin (ÜOMG-nin) qiymətlən­dirilməsini təşkil etmək və həyata keçirmək;
 11. ADU-da fakültə dekanlıqları və kafedralarla əlaqəli şəkildə qiymətləndir­mənin keçirilməsinə və imtahan nəticələrinin yoxlanılmasına nəzarət etmək;
 12. Dövlət Attestasiya Komissiyalarının işlərinə nəzarət, komissiya­ların işinin nəticələrinin sədrlərin hesabatları əsasında ümumiləşdirilməsi və təhlili;
 13. Kafedraların ştatlarının formalaşdırılması üçün hesablamaların və başqa sənədlərin hazırlanması, müəllimlərin və kafedraların tədris planları və tədris yükləri normasına nəzarət, tədris yükünün yerinə yetirilməsinə nəzarət edilməsi;
 14. Seçki müddəti başa çatmış professor-müəllim heyətinin, eləcə də vakant vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elanının hazırlanması, ərizələrin qəbulu;
 15. Kafedraların və fakültələrin tədris və metodiki işin ayrı-ayrı məsələləri üzrə yoxlanılması, rektorluğun planı əsasında nəzarət tədbirlərində iştirak;
 16. Tədris məsələləri üzrə vətəndaşlar və idarələrlə yazışmalar;
 17. Dövlət statistika hesabatı məlumatlarının hazırlanması;
 18. Tədris, istehsalat və pedaqoji təcrübələrin təşkili, onların keçirilməsinə dair təcrübə bazaları ilə müqavilə bağlanması, təcrübələrin gedişinə nəzarət etmək, təcrübələrin keçirilməsinə dair hesabatların qəbul edilməsi;
 19. ADU-da özünütəhlil və özünüqiymətləndirməni həyata keçirmək.

 

Tədris Departamentinin müdiri

Şahməmmədova Şəfəq İsmayıl qızı

Tel: (+99412) 440 64 82

E-mail: shafaqss@mail.ru

Şöbə 2016-cı ilin noyabr ayında аpаrılаn struktur dəyişiklikləri nəticəsində Tədris Dеpаrtаmеntinin (əvvəlki adı Kurrikulum və Keyfiyyətə Nəzarət Departamenti) nəzdində Təcrübə, prоfеssiоnаl inkişаf və kаryеrа mərkəzi adı altında fəaliyyətə başlamış, 2017-ci il oktyabr ayından isə Təcrübə, prоfеssiоnаl inkişаf və kаryеrа şöbəsi adlandırılmışdır.

Şöbənin başlıca məqsədi tələbələrin praktiki bacarıq və vərdişlərinin artırılması, onların məşğulluq problemlərinin həll edilməsinə yönəlmiş təşkilati, texniki, informasiya, tədris və maarifləndirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsidir.

Şöbənin əsas fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:

 • təcrübə prosesini planlaşdırır və müvafiq qanunvericilik əsasında təşkil edir;
 • pedaqoji, istehsalat, elmi-pedaqoji və elmi-tədqiqat təcrübələrinin təşkili məqsədilə məktəb və təşkilatlarla ikitərəfli müqavilələrin bağlanmasını təmin edir və təcrübələrin gedişinə nəzarət edir;
 • təşkilatlarda yarana biləcək sualların öncədən cavablandırılması məqsədilə təkliflər verir;
 • təcrübə sahəsində tələbə mübadiləsinin təmin edilməsi istiqamətində tədbirlər görür;
 • tədrislə istehsalat arasında sıx əlaqələrin yaradılmasına kömək edir;
 • məktəb və təşkilat nümayəndələri ilə təcrübə öncəsi görüşlər təşkil edir;
 • təcrübə yerlərində və işəgötürənlər arasında tələbələrin bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi məqsədilə sorğular təşkil edir;
 • təcrübə nəticələrini ümumiləşdirir və aidiyyatı üzrə təqdim edir;
 • tələbələrlə təcrübə və karyera mövzusunda görüşlər təşkil edir;
 • tələbələrin məşğulluq probleminin həllinə köməklik göstərir.

Təcrübə, professional inkişaf və karyera şöbəsinin direktoru

İsmayılov Məmməd Allahverdi oğlu

Tel: (+99412) 440 10 64  (daxili 2 19)

Email: mammad.ismayilov@adu.edu.az

????????????????????????????????????Qeydiyyat bölməsi 2006-cı ildə Tədris şöbəsinin tərkibində fəaliyyətə başlayıb. 2016-cı ilin noyabr ayında isə Tələbə qəbulu və tələbə qeydiyyatı mərkəzi adlandırılıb.

14.09.2017-ci il tarixli 123 nömrəli əmrlə mərkəz Tələbə qəbulu və tələbə qeydiyyatı şöbəsi adlandırılıb.

Tələbə qəbulu və tələbə qeydiyyatı şöbəsinin əsas fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:

 • Akademik transkriptlərin hazırlanması;
 • Tələbə qəbulu ilə bağlı qeydiyyatın aparılması (bakalavr və magistr səviyyələri üzrə);
 • Dövlət İmtahan Mərkəzinin “Tələbə-Məzun” Dövlət Elektron Məlumat Sisteminə məlumatların daxil edilməsi (şəxsi, hərəkət və məzun məlumatları);
 • Akademik borcu olan tələbələrin təkrar tədrisə cəlb olunması ilə bağlı qeydiyyat;
 • Bütün fakültələr üzrə kəsrlər siyahısının hazırlanması;
 • Əlavə tədrisin təşkil olunması ilə bağlı əmr layihələrinin hazırlanması;
 • Yekun Buraxılış Dövlət Attestasiyasına buraxılan tələbələr, tələbələrə fərqlənmə və ya adi diplom verilməsi haqqında məlumatların hazırlanması;
 • Bütün aspektlər üzrə tələbə məlumatlarının bazaya yerləşdirilməsi.

 

Tələbə qəbulu və tələbə qeydiyyatı şöbəsinin müdiri

Əhmədova Nübar Nizami qızı

Tel: (+99412) 440 22 78/79 (daxili 2 60)

Email: nubar.aul.qa@gmail.com

2016-cı ilin noyabr ayında аpаrılаn struktur dəyişiklikləri nəticəsində Kurrikulum və Kеyfiyyətə Nəzаrət Dеpаrtаmеntinin nəzdində bir nеçə mərkəz yаrаdıldı:

1) Kеyfiyyətin təminаtı və məzunlаrlа iş mərkəzi

2) Təcrübə, prоfеssiоnаl inkişаf və kаryеrа mərkəzi

3) Tələbə qəbulu və tələbə qеydiyyаtı mərkəzi

4) Biliyin qiymətləndirilməsi və mоnitоrinq mərkəzi.

Apаrılаn struktur dəyişikliklərinin davamı olaraq Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru, akademik Kamal Abdullayevin 16 oktyabr 2017-ci il tarixli 135 nömrəli əmri ilə Tədris Dеpаrtаmеntinin (əvvəlki adı Kurrikulum və Keyfiyyətə Nəzarət Departamenti) nəzdində fəaliyyət göstərən Kеyfiyyətin təminаtı və məzunlаrlа iş mərkəzi Biliyin qiymətləndirilməsi və mоnitоrinq mərkəzinə birləşdirilərək Biliyin qiymətləndirilməsi, monitorinq və keyfiyyətin təminatı şöbəsi adlandırıldı.

Biliyin qiymətləndirilməsi, monitorinq və keyfiyyətin təminatı şöbəsinin əsas fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:

 1. Tədris prosesinin planlaşdırılması, müvafiq normativlər əsasında təşkili və ona nəzarət;
 2. Universitetdə fəaliyyət göstərən dekanlıqlar və onların nəzdində oan kafedralar üzrə standartlara əsaslanan hüquqi-normativ sənədlərin yoxlanılması və monitorinqi;
 3. Tədris proqramlarının, sillabusların, müəllimlərin illik işçi tədris planları, tələbələrin fərdi planlarının yoxlanılması, analitik məlumatların müvafiq qurumlara ötürülməsi və nəticələrin təhlili;
 4. ADU-da dekanlıqlarla əməkdaşlıq şəraitində imtahan sessiyalarının və Dövlət Attestasiya Komissiyalarının işinin cədvəllərinin planlaşdırılması və tərtibi, Yekun Buraxılış İmtahanlarının təşkili və keçirilməsi;
 5. Qış, yaz və yay imtahan sessiyalarının təşkili və gedişinə nəzarət;
 6. İmtahan sessiya nəticələrinin ümumiləşdirilməsi, təhlili və müvafiq dekanlıqlara göndərilməsi;
 7. Fakültələr üzrə imtahandan qeyri-müvəffəq qiymət almış (kəsrli),imtahana buraxılmayan,  üzrlü səbəblərdən imtahanlarda iştirak etməyən tələbələrin sayının təhlili
 8. İmtahan üzrə tələbələrin ən çox kəsildiyi fənlərin siyahısının çıxarılması, müvafiq kafedralara göndərilməsi və nəticələrin təhlili;
 9. Fakültələr nəzdində dekanlıqlarla əməkdaşlıq şəraitində ixtisaslar üzrə təqaüdlərin hesablanması və nəticələrin mühasibatlığa ötürülməsi;
 10. ADU-da bakalavriat və magistratura səviyyələrində müəllim nailiyyətlərinin və tələbələrin (ÜOMG-nin) qiymətlən­dirilməsinin təşkili və həyata keçirilməsi.

Biliyin qiymətləndirilməsi, monitorinq və keyfiyyətin təminatı şöbəsinin direktoru

Qurbanzadə Fatma Nazim qızı

Tel: (+99412) 441 22 78/79  (daxili 1 33)

Email: fatima.gurbanzadeh@mail.ru

[:ru]

Отдел обучения был создан 6 июня 1973 года в составе АПИИЯ к 50-летнему юбилею СССР.

В 2006 году в составе Отдела обучения было создано подразделение регистрации.

В 2013 году Центр обеспечения качества был объединен с Отделом обучения и начал действовать как Департамент по куррикулуму и контроля качества. В результате структурных изменений в 2016 году в Департаменте был создан ряд центров:

1) Отдел практики,профессионального развития и карьеры

2) Отдел приема студентов и регистрации студентов

3)Отдел оценки знания, мониторинга и обеспечения качества

Название Департамента было переименовано в Департамент по развитию куррикулума и политики образования.

В сентябре 2017 года название департамента было переименовано в Департамент обучения.

Основные направления деятельности Департамента обучения и входящих в него центров следующие:

 1. Разработка основных учебных документов университета на основе государственных образовательных стандартов – учебных планов, учебных планов и графиков учебных программ и обеспечение взаимодействия университетских подразделений;
 2. Анализ и обобщение информации об управлении учебным процессом, подготовка соответствующих решений ректората;
 3. Разумное планирование и организация учебного процесса;
 4. Информационная поддержка учебного процесса и система подготовки специалистов по всем формам образования в университете;
 5. Непрерывное совершенствование нормативно-методических документов по учебному процессу;
 6. Планирование и составление учебных занятий, экзаменационных сессий и графиков работы Комиссии государственной аттестации;
 7. Подготовка проектов приказов и указов ректора по учебному процессу;
 8. Контроль за соблюдением преподавательской дисциплины преподавателями и студентами;
 9. Организация и контроль экзаменационных сессий, обобщение и анализ их результатов;
 10. Организовать и провести оценку успеваемости студентов, независимо от их специальности и образования на степень бакалавра и магистра в AУЯ;
 11. Контроль за проведением оценивания и проверки результатов экзамена в АУЯ;
 12. Обобщить и проанализировать работу Государственной аттестационной комиссии, результаты работы комитетов на основе отчетов председателей;
 13. Подготовка расчетов и других документов для формирования отделов департаментов, контроль за учебными планами учителей и кафедр, контроль над нормами учебной нагрузки, контроль за выполнением образовательной нагрузки;
 14. Подготовка объявления о конкурсе для приема преподавателей, прием заявок;
 15. Изучение кафедр и факультетов по отдельным вопросам преподавания и методологии, участие в контрольных мероприятиях по плану ректора;
 16. Переписка с гражданами и отделениями по вопросам обучения;
 17. Подготовка данных государственной статистической отчетности;
 18. Организация учебной, производственной и педагогической практики, заключение контрактов для их, контроль за ходом экспериментов, принятие отчета о проведении практики;
 19. Провести самооценку и самоанализ в АУЯ.

 

Начальник Департаментa обучения

Шахмамедова Шафаг Исмаил кызы

Тел: (+99412) 440 64 82

E-mail: shafaqss@mail.ru

В ноябре 2016 года в результате структурных изменений в составе Департамента образования (ранее Департамент по куррикулуму и оценки качества) был создан центр профессионального развития и карьеры, а с октября 2017 года он был переименован в Отдел практики, профессионального развития и карьеры.

Основная цель Отдела – повышение практических навыков и способностей студентов, организация технических, информационных, образовательных и информационно-просветительских мероприятий, направленных на решение их проблем занятости.

Основными направлениями деятельности Отдела являются:

 • планирует процесс практики
 • обеспечивает двусторонние соглашения со школами и учреждениями для организации педагогической, производственной, научно-педагогической и научно-исследовательской практики и наблюдает за ходом практики;
 • с целью получения необходимых ответов на заранее поставленные вопросы, выдвигает соответствующие предложения;
 • принимает меры для обеспечения обмена студентами в области практики;
 • способствует тесной взаимосвязи между обучением и производством;
 • организовывает предварительные встречи с представителями школ и организаций;
 • проводит опросы для оценки знаний и навыков студентов в местах прохождения практики и среди работодателей;
 • обобщает результаты практики и предоставляет по назначению;
 • организует встречи со студентами по вопросам карьеры и практики;
 • помогает студентам решать проблемы занятости.

Директор Отдела практики, профессионального развития и карьеры

Исмаилов Мамед Аллахверди оглы

Teл: (+99412) 440 10 64 (внутренний номер:  2 19)

E-mail: mammad.ismayilov@adu.edu.az

Отдел регистрации был создан в 2006 году в составе учебного отдела. В ноябре 2016 года он был переименован в Центр приема студентов и регистрации студентов.

14 сентября 2017 года приказом номер 123 центр был переименован в Отдел приема студентов и регистрации студентов.

Основными направлениями деятельности Отдела приема студентов и регистрации студентов являются:

 • Подготовка академических транскрипций;
 • Регистрация по приему студентов (по степени бакалавра и магистратуры);
 • Включение данных в Государственный информационный центр «Студент-выпускник» (личная информация, информация о выпускниках) Государственного экзаменационного центра;
 • Регистрация в связи с привлечением студентов, имеющих академические долги, к повторному обучению;
 • Подготовка списка задолжников по всем факультетам;
 • Подготовка проектов приказов по организации дополнительного образования;
 • Подготовка информации о студентах, которые были допущены к Итоговому выпуску государственной аттестации или присуждению обычных дипломов;
 • Размещение информации о студентах в базу данных.

Директор Отдела приема студентов и регистрации студентов

Ахмедова Нубар Низами кызы

Teл: (+99412) 440 22 78/79 (внутренний номер: 2 60)

E-mail: nubar.aul.qa@gmail.com

В результате структурных изменений в ноябре 2016 года были созданы центры в составе Департамента по куррикулуму и оценки качества.

 • Обеспечение качества и центра работы с выпускниками
 • Центр карьеры, профессионального роста и опыта
 • Центр регистрации и приема студентов
 • Центр мониторинга и оценки знания

По поручению ректора Азербайджанского университета языков академика Камала Абдуллаева от 16 октября 2017 года в Центр оценки знаний и мониторинга был включен Центр обеспечения качества и работы с выпускниками при Департаменте учебной программы (ранее Департамент по куррикулуму и оценки качества) и назван отделом оценки, мониторинга и обеспечения качества.

Основными направлениями деятельности Отдела оценки знания, мониторинга и обеспечения качества являются:

 1. Планирование учебного процесса, организация и контроль на основе соответствующих норм;
 2. Мониторинг и проверка нормативно – правовых документов
 3. Проверка индивидуальных планов студентов и ежегодных учебных планов преподавателей, передача аналитической информации в соответствующие органы и анализ результатов;
 4. Планирование и составление экзаменационных сессий и расписаний Государственных аттестационных комиссий в сотрудничестве с деканатами; организация и проведение Итоговых выпускных экзаменов;
 5. Контроль за проведением зимней весенней и летней экзаменационных сессий;
 6. Обобщение, анализ и передача результатов экзаменационных сессий соответствующим деканатам;
 7. Анализ количества студентов, не допускающихся на экзамены, не участвовавших по уважительным причинам на экзаменах и получивших неудовлетворительные оценки;
 8. Извлечение списка тех предметов, по которым неуспеваемость студентов на экзаменах высока, отправки их в соответствующие кафедры и анализ результатов;
 9. Подсчет стипендий по специальностям совместно с деканатами на факультетах и передача результатов на учет;
 10. Организация и внедрение достижений учителей и оценка студентов в АУЯ по степени бакалавра и магистра.

 

Директор Отдела оценки знания, мониторинга и обеспечения качества

Гурбанзаде Фатима Назим кызы

Тeл: (+99412) 441 22 78/79 (внутренний номер: 1 33)

E-mail: fatima.gurbanzadeh@mail.ru

[:]