Home Struktur Department of Human ResourcesKadrlar şöbəsiДепартамент Кадровых Ресурсов

[:en]Department of Human Resources[:Az]Kadrlar şöbəsi[:ru]Департамент Кадровых Ресурсов[:]

5069
0
SHARE

[:en] 

Staff department has been functioning at Azerbaijan Pedagogical Institute of Foreign Languages named after M.F.Akhundov since its establishment till today.

Former heads of staff department:

  1. Emma Mahmudova,
  2. Shargiyya  Rahimova,
  3. Zakir Samadov,
  4. Minaya Guliyeva,
  5. Shahla Gurbanova,
  6. Farida Najafova.

Functions of the department: preparation of orders (recruitment, dismissal, surname change, salary change, vacation, business trip, appraisal, reprimand, election for a new period and Contract Extension Agreement, etc.) for professors and teachers,   and administrative management and service personnel, documentation on the stipends for teachers, control over the maintenance and circulation of labor books, registration of medical papers, references and certificates, calculation of teaching experience, conclusion of contracts with staff and control over them, preparation and archive of the documents, organizing raids on prophylactic works for  labor discipline and its strengthening, control over Employee Attendance Table.

Recruitment process for young professionals is provided through attestation.

 

 

Tel: (+99412) 440 15 22

 [:Az] M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutu yaradılandan bu günədək onun strukturunda Kadrlar şöbəsi fəaliyyətə başlayıb. Keçmiş illər ərzində kadrlar şöbəsinin rəisləri Emma Mahmudova, Şərqiyyə Rəhimova, Zakir Səmədov, Minayə Quliyeva, Şəhla Qurbanova, Fəridə Nəcəfova olublar. Departament professor-müəllim və inzibati idarəetmə – xidmətedici heyət üzrə əmrlərin hazırlanması (işə qəbul, işdən azad etmə, soyadın dəyişdirilməsi, maaşların dəyişdirilməsi, məzuniyyət, ezamiyyət, təşəkkür, töhmət, yeni müddətə seçilmə və müqavilələrin uzadılması və s.), müəllimlərin təqaüdü üzrə sənədləşmə, əmək kitabçalarının saxlanılmasına və dövriyyəsinə nəzarət, xəstəlik vərəqələrinin, arayışların və vəsiqələrin qeydiyyatı, pedaqoji stajın hesablanması, işçi heyətlə müqavilələrin bağlanması və onlara nəzarət, sənədlərin hazırlanıb arxivə verilməsi, əmək intizamı və onun möhkəmlənməsi üçün profilaktik iş üzrə reydlərin təşkili, işçilərin davamiyyət tabellərinə nəzarət funksiyalarını yerinə yetirir.

Gənc mütəxəssislərin işə qəbulu isə attestasiyadan keçməklə təmin edilir.

 

Kadrlar şöbəsinin müdiri

Ağayev Araz Tofiq oğlu

Tel: (+99412) 440 15 22

E-mail: hr@adu.edu.az[:ru]Созданный ещё при АПИИ М. Ф. Ахундова отдел кадров продолжает свою деятельность и по сей день. За все эти годы руководителями отдела были Эмма Махмудова, Шаргия Рагимова, Закир Самедов, Миная Кулиева, Шахла Гурбанова, Фарида Наджафова.

Издание указов, касающихся профессорско-преподавательского состава и административного персонала (приём на работу, увольнение, изменение фамилии, изменение зарплаты, отпуск, командировка, благодарность, выговор, избрание на новый срок, продление договора и т.д.), подготовка документов по поводу зарплаты учителей, контроль за сохранением и оборотом трудовых книжек, регистрация больничных, справок и удостоверений, подсчёт педагогического стажа, контроль и заключение трудовых договоров, подготовка и сдача документов в архив, упорядочивание труда и профилактические рейды для повышения качества труда, контроль за табелями продолжительности работ. Проводит приём на работу молодых специалистов путём аттестации.[:]