Şahin Həmid oğlu Xəlilli 1973-cü ildə Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunun ingilis və Azərbaycan dilləri fakültəsini bitirib. 1976-cı ildən indiki Azərbaycan Dillər Universitetində əmək fəaliyyətini davam etdirir.

1985-ci ildə “Ceyms Oldricin yaradıcılığında Azərbaycan mövzusu”nda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.

1992-ci ildə “Yazıçı” nəşriyyatında “Ceyms Oldric və Azərbaycan” adlı monoqrafiyası çap olunub. Londonda ədibin evində kitabın təqdimatı keçirilib.

O, 1999-cu ildə Kembric Universitetində Britaniya yazıçılarının XXV seminarında iştirak edib. 2005-ci ildə “Azərbaycan-ingilis ədəbi əlaqələri (Qədim və Orta əsrlər dövrü)” adlı doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib.

“Ədəbi əlaqələr işığında” (2002), “Azərbaycan – ingilis ədəbi əlaqələri. Folklor materialları əsasında” (2002), “Klassik poeziya və ədəbi əlaqələr. Azərbaycan – ingilis ədəbi əlaqələri” (2003) adlı kitab və monoqrafiyaların, magistr hazırlığı üçün “XX əsr Böyük Britaniya və Amerika ədəbiyyatı tarixi” fənni üzrə proqramın (2009), “Şekspirin sonetləri” (2009) dərs vəsaitinin, eləcə də “Shakespeare’s English Historic Plays” (həmmüəllif S.Magill. 2009), “British Literature. Medieval Ages” (həmmüəllif A.Tatli. 2012), “Britaniya uşaq ədəbiyyatı” (həmmüəllif Səadət Əliyeva. 2018) adlı dərs kitablarının, eləcə də “Ceyms Oldric və Azərbaycan” adlı toplunun müəllifidir.
“Britaniya adalarının xalq nağılları” şərikli tərcümə kitabı 1989-cu ildə “Gənclik” nəşriyyatında, ikinci dəfə isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə 2005-ci ildə 25.000 tirajla “Öndər nəşriyyat”da çap olunub. XIX əsrin ingilis yazıçısı Ceyms Moriyerin “İsfahanlı Hacıbabanın macəraları” adlı romanının tərcüməsini 1993-cü ildə “Gənclik” nəşriyyatında 25 cilddən ibarət olan “Macəra və Fantastika kitabxanası” seriyası ilə nəşr etdirib.

“Yerin ulduzları” (1990), “Ürəyimdən keçənlər” (1996) uşaq şeirləri kitablarının müəllifidir.

2015-ci ildə Böyük Britaniyanın “Rossendale Books” nəşriyyat evində çapa hazırlanan “Ürək şəkilli yarpaqlar” (“Heart-Shaped Leaves”) adlı kitabı ABŞ-da nəşr olunub.

Fakültənin FACEBOOK səhifəsi

Filologiya və jurnalistika fakültəsi 07 fevral 2013-cü il tarixli 17 saylı əmrə əsasən Fransız və Alman dilləri fakültəsi ilə Filologiya fakültəsinin birləşməsi əsasında yaranmışdır. Fakültənin ümumi tarixi yeni olsa da, onun infrastrukturu özünəməxsus və təkrarolunmaz tarixə malikdir. Bu tarixin başlanğıcı 1948-ci ilə təsadüf edir. Filologiya və jurnalistika fakültəsinin möhkəm təmələ əsaslanan keçmişi, dövrün nəbzini tutan bu günü və ümidli gələcəyi var. Fakültənin tarixində “filyer” adlanan xüsusi tədris proqramları tətbiq olunaraq özünəməxsus yer tutmuş, “filyer” təcrübəsi genişlənmiş və bir müddət sabiq fakültəni bütöv şəkildə əhatə etmişdir.

Filologiya və jurnalistika fakültəsinin təməlində sonradanadları dəyişmiş və əməkdaşları fəaliyyətini digər kafedralarda davam etdirmiş mərhum prof. M.S.Qarayevanın rəhbərlik etdiyi Roman-german filologiyası və s. bu kimi əsl elm ocağı olan kafedralar olmuşdur. Onların fəaliyyəti bütövlükdə fakültənin inkişafında fövqəladə rol oynamışdır.

Fakültənin tədris prosesində yeni tədris planlarının tətbiqi, onların daim təkmilləşdirilməsi yeni Dövlət Standartlarına uyğun aparılır. Filologiya və jurnalistika fakültəsində bütün ixtisaslar üzrə tədrisin kredit sistemi ilə təşkili Avropa Kredit Transfer Sistemi (AKTS) – təhsil proqramı ilə müəyyən olunmuşdur ki, bu sistem vasitəsi ilə tələbə mobilliyi təmin edilmiş və təhsil proqramlarının dövlətlərarası müqayisəsi və tanınması prosedurları asanlaşdırmış eləcə də Boloniya prinsipləri ardıcıl olaraq həyata keçirilmişdir.

Fakültədə elmi-tədqiqat işləri sahəsində elmin inkişafı üzrə Milli Strategiyanı əldə rəhbər tutan əməkdaşlar, elmi-tədqiqat işlərinin prioritetlərinin dünya elminin inkişaf istiqamətlərinə və mühüm ictimai-mədəni məsələlərin həllinə uyğun müəyyənləşdirməyə, elm sahəsində idarəetmə sistemini, elmi infrastrukturu modernləşdirməyə, yüksək ixtisaslı kadrları hazırlamağa, elmdə varisliyi qorumağa, elmin, təhsilin və istehsalın inteqrasiyasına, elmi işçilərin sosial təminatını yaxşılaşdırmağa, elmin nominativ hüququ bazasını gücləndirməyə çalışmaqla, Azərbaycan elminin beynəlxalq elm məkanına inteqrasiyasına istiqamət almasına səy göstərirlər.

Fakültədə tərbiyə və təhsil prosesinin elmi şəkildə təşkili,bu prosesin əhatə etdiyi bütün aspektlərin nəzərə alınması, elmi cəhətdən planlaşdırılması, idarə olunması, görülən işlərə nəzarət edilməsi və uçotunun aparılması kimi çoxşaxəli iş aparılır.

 

Xəlilli Şahin Həmid oğlu

Dekan

 

 

 

 

Yusifova Aygün Natiq qızı

Elm və təhsil üzrə dekan müavini

E-mail: aygunyusifova8@gmail.com

 

 

 

Nemətova Afət Şövkət qızı

Orta məktəblərlə əlaqə və istehsalat təcrübəsi üzrə dekan müavini

E-mail: nemetafet2019@gmail.com

 

 

 

 

 

Hüseynova Ellada Ədalət qızı

Filologiya və jurnalistika fakültəsi

Dekan müavini

E-mail:ellada_huseynova@yahoo.de

 

 

 

Cəbiyeva  Aynurə Cəbi qızı

Filologiya və jurnalistika fakültəsi

Tyutor

E-mail: jabiyevaaynura@gmail.com

 

 

 

Həşimova İnci Rüsxət qızı

Tyutor

E-mail: incializade@gmail.com

 

 

 

 

 

Qasımova Günay Vahid qızı

Filologiya və jurnalistika fakültəsi

Metodist

E-mail: gunayqasimova78@gmail.com

 

 

 

Mehdiyeva Gülşən Ramiz qızı

Filologiya və jurnalistika fakültəsi

Tyutor

E-mail: gulshan_mehdiyeva@mail.ru

 

 

 

 

Qafarova Zülfiyyə Vahid qızı

Filologiya və jurnalistika fakültəsi

Operator

E-mail: zulfiyye.qafarova.83@inbox.ru

 

 

 

 

Səlimova Mələknaz Məhəmmədiyyə qızı                

Filologiya və jurnalistika fakültəsi

Metodist

E-mail: melekadu92@gmail.com

 

 

 

Nəsibzadə Lalə Bəxtiyar qızı

Filologiya və jurnalistika fakültəsi

Tyutor

E-mail: miss.lale96@gmail.com

 

 

 

Məmmədova Ülviyyə Eldar qızı

Filologiya və jurnalistika fakültəsi

Tyutor

E-mail: Ulviyya949@gmail.com

Filologiya və jurnalistika fakültəsində ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üzrə tədris altı dildə – azərbaycan, rus, ingilis, alman, fransız və ispan dillərində həyata keçirilməklə  11 ixtisas üzrə aparılır:

 1. Filologiya (İngilis dili və ədəbiyyatı)
 2. Filologiya (Fransız dili və ədəbiyyatı)
 3. Filologiya (Alman dili və ədəbiyyatı)
 4. Filologiya (İspan dili və ədəbiyyatı)
 5. Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı)
 6. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi
 7. Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (İngilis dili üzrə)
 8. Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (Fransız dili üzrə)
 9. Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (Alman dili üzrə)
 10. Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (Rus dili üzrə)
 11. Jurnalistika

Bu gün Filologiya və jurnalistika fakültəsində müxtəlif tədris proqramlar təqdim olunur və ilk növbədə yüksək səviyyədə kadr hazırlığlnı təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Tədris prosesində yüksək ixtisaslı mütəxəssislər və professorları iştirak edir. Müəllimlərinin tədqiqat və tədris fəaliyyətinə və şəxsi təcrübənin geniş əhatə dairəsinə, eləcə də  xarici alimlər və ali təhsil müəssisələri ilə əlaqələri sayəsində proqramlar bütün beynəlxalq standartlara nail olub.

Filologiya (ingilis, farnsız, alman, ispan və Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) ixtisası üzrə tələbələrə aşağıdakı fənlər təqdim olunur:

 1. Öyrənilən əsas dil (ingilis, fransız, alman, ispan və Azərbaycan dili)
 2. Dilçiliyə giriş
 3. Ədəbiyyatşünaslığa giriş
 4. Dünya ədəbiyyatı
 5. Ölkə filologiyasına giriş
 6. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi
 7. Ölkə ədəbiyyatı tarixi
 8. Ölkəşünaslıq
 9. Qədim dil
 10. Üslubiyyat və nitq mədəniyyəti
 11. Ümumi dilçilik
 12. Xarici dillər (ingilis, alman, fransız və rus dilləri)
 13. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
 14. Azərbaycan tarixi
 15. Multikulturalizmə giriş
 16. İnformatika
 17. Psixologiya
 18. Mülki müdafiə

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (ingilis dili üzrə) ixtisası üzrə tələbələrə aşağıdakı fənlər təqdim olunur:

 1. Aşağı orta ingilis dili
 2. Orta ingilis dili-1, 2
 3. Yuxarı orta ingilis dili-1, 2
 4. Yüksək ingilis dili
 5. V-XV əsrlər Britaniya ədəbiyyatı
 6. XVI-XVII əsrlər ingilis ədəbiyyatı
 7. XVII əsr ingilis ədəbiyyatı
 8. XIX əsr ingilis və Amerika ədəbiyyatı
 9. XX əsr ingilis və Amerika ədəbiyyatı
 10. İngilis dilinin leksikologiyası
 11. İngilis dilinin tədrisi metodikası
 12. Ölkə ədəbiyyatının tədrisi metodikası
 13. İngilis dilinin üslubiyyatı
 14. Xarici dillər (alman, fransız və rus dilləri)
 15. Ədəbiyyatşünaslığa giriş
 16. Dilçiliyin əsasları
 17. Azərbaycan ədəbiyyatı
 18. Azərbaycan tarixi
 19. Multikulturalizmə giriş
 20. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
 21. Ümumi təhsil kuriklumunun əsasları
 22. Psixologiya
 23. Pedaqogika
 24. Məntiq
 25. İnformatika və kompyuter texnologiyası
 26. Mülki müdafiə
 27. Tibbi biliklərin əsasları

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (fransız dili üzrə) ixtisası üzrə tələbələrə aşağıdakı fənlər təqdim olunur:

 

 1. Aşağı orta fransız dili
 2. Orta fransız dili-1, 2
 3. Yuxarı orta fransız dili-1, 2
 4. Yüksək fransız dili
 5. V-XV əsrlər fransız ədəbiyyatı
 6. XVI-XVII əsrlər fransız ədəbiyyatı
 7. XVII əsr fransız ədəbiyyatı
 8. XIX əsr fransız ədəbiyyatı
 9. XX əsr fransız ədəbiyyatı
 10. Fransız dilinin leksikologiyası
 11. Fransız dilinin tədrisi metodikası
 12. Ölkə ədəbiyyatının tədrisi metodikası
 13. Fransız dilinin üslubiyyatı
 14. Xarici dillər (ingilis, alman və rus dilləri)
 15. Ədəbiyyatşünaslığa giriş
 16. Dilçiliyin əsasları
 17. Azərbaycan ədəbiyyatı
 18. Azərbaycan tarixi
 19. Multikulturalizmə giriş
 20. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
 21. Ümumi təhsil kuriklumunun əsasları
 22. Psixologiya
 23. Pedaqogika
 24. Məntiq
 25. İnformatika və kompyuter texnologiyası
 26. Mülki müdafiə
 27. Tibbi biliklərin əsasları

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (alman dili üzrə) ixtisası üzrə tələbələrə aşağıdakı fənlər təqdim olunur:

 1. Aşağı orta alman dili
 2. Orta alman dili-1, 2
 3. Yuxarı orta alman dili-1, 2
 4. Yüksək alman dili
 5. V-XV əsrlər alman ədəbiyyatı
 6. XVI-XVII əsrlər alman ədəbiyyatı
 7. XVII əsr alman ədəbiyyatı
 8. XIX əsr alman ədəbiyyatı
 9. XX əsr alman ədəbiyyatı
 10. Alman dilinin leksikologiyası
 11. Alman dilinin tədrisi metodikası
 12. Ölkə ədəbiyyatının tədrisi metodikası
 13. Alman dilinin üslubiyyatı
 14. Xarici dillər (ingilis, fransız və rus dilləri)
 15. Ədəbiyyatşünaslığa giriş
 16. Dilçiliyin əsasları
 17. Azərbaycan ədəbiyyatı
 18. Azərbaycan tarixi
 19. Multikulturalizmə giriş
 20. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
 21. Ümumi təhsil kuriklumunun əsasları
 22. Psixologiya
 23. Pedaqogika
 24. Məntiq
 25. İnformatika və kompyuter texnologiyası
 26. Mülki müdafiə
 27. Tibbi biliklərin əsasları

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi ixtisası üzrə tələbələrə aşağıdakı fənlər təqdim olunur:

 1. Müasir Azərbaycan dili-1, 2, 3, 4
 2. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı
 3. Əski Azərbaycan yazısı
 4. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-1, 2, 3, 4
 5. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası
 6. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası
 7. Dünya ədəbiyyatı-1, 2, 3
 8. Azərbaycan dialektologiyası
 9. Azərbaycan dili tarixi
 10. Nitq mədəniyyəti
 11. İfadəli oxudan praktikum
 12. Azərbaycan dilindən praktikum
 13. Ümumi təhsil kuriklumunun əsasları
 14. Xarici dillər (ingilis və fars dilləri)
 15. Ədəbiyyatşünaslığa giriş
 16. Dilçiliyə giriş
 17. Azərbaycan tarixi
 18. Multikulturalizmə giriş
 19. Psixologiya
 20. Pedaqogika
 21. İnformatika və təhsildə İKT
 22. Mülki müdafiə
 23. Tibbi biliklərin əsasları

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (rus dili üzrə) ixtisası üzrə tələbələrə aşağıdakı fənlər təqdim olunur:

 1. Müasir rus dili-1, 2, 3, 4, 5, 6
 2. Rus ədəbiyyatı tarixi -1, 2, 3, 4
 3. Rus dilinin leksikologiyası
 4. Rus dilinin tədrisi metodikası
 5. Ölkə ədəbiyyatının tədrisi metodikası
 6. Rus dilinin funksional yazı üslubları
 7. Xarici dillər (ingilis, fransız və alman dilləri)
 8. Ədəbiyyatşünaslığa giriş
 9. Dilçiliyin əsasları
 10. Azərbaycan ədəbiyyatı
 11. Ədəbiyyatşünaslıq
 12. Azərbaycan tarixi
 13. Multikulturalizmə giriş
 14. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
 15. Ümumi təhsil kuriklumunun əsasları
 16. Psixologiya
 17. Pedaqogika
 18. Məntiq
 19. İnformatika və kompyuter texnologiyası
 20. Mülki müdafiə
 21. Tibbi biliklərin əsasları

Jurnalistika ixtisasında tədris ingilis dilində aparılır və tələbələrə aşağıdakı fənlər təqdim olunur:

 1. Jurnalistikaya giriş
 2. Azərbaycan jurnalistikası tarixi-1, 2
 3. Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi-1, 2
 4. Çap texnikası və qəzet istehsalı
 5. Jurnalist etikası və kommunukasiya mədəniyyəti
 6. Jurnalistin nitq mədəniyyəti
 7. Radio jurnalistikası
 8. KİV-in dili və redaktənin əssaları
 9. TV jurnalistikası
 10. Radio və tv texnikası və verlişlərin istehsalı
 11. Xarici ölkələrin jurnalistika tarixi
 12. KİV-də menecment və reklam
 13. PR jurnalistikası
 14. Beynəlxalq jurnalistika media sistemində (Azərbaycan Beynəlxalq mediada)
 15. KİV-in hüquqi tənzimlənməsi
 16. Fotojurnalistika/multimedia
 17. Qloballaşma və sosial media
 18. Vətəndaş jurnalistikası
 19. ESP (Xüsusi məqsədlər üçün ingilis dili)
 20. Xarici dillər
 21. Dünya ədəbiyyatı (rus və türk xalqları ədəbiyyatı daxil olmaqla)
 22. İnformatika (jurnalistyönümlü)
 23. Müasir Azərbaycan dili
 24. Azərbaycan tarixi
 25. Məntiq (jurnalistyönümlü)
 26. Azərbaycan ədəbiyyatı
 27. Sosial psixologiya
 28. Əski Azərbaycan yazısı
 29. Mülki müdafiə (cəbhəyönümlü)

Bundan başqa tələbələrə müxtəlif seçmə fənlər də təklif olunur.

Filologiya və jurnalistika fakültəsində Ali təhsilin Magistratura səviyyəsinin Dilşünaslıq (ingilis, alman, fransız dilləri üzrə), Müqayisəli dilçilik, Ümimi dilçilik, Ədəbiyyatşünaslıq və XDTM-nın tədrisi metodikası və metodologiyası (ingilis, alman, fransız dilləri üzrə) ixtisasları üzrə kadr hazırlığı həyata keçirilir. Təqdim olunan proqramlar tələbələrə tədris olunan dili dərindən öyrənməyə və onu cəmiyyətin bugünki tələblərinə əsasən tətbiq etməyə, yüksək səviyyəyə qədər dili biliklərini inkişaf etdirməyə kömək edir. Tələbələr tədris olunan dili və ədəbiyyatını əsaslı öyrənməklə yanaşı həmin ölkələrin mədəniyyəti haqqında da geniş məlumat alırlar. Tədris olunan fənlər tələbələrə ixtisasları üzrə praktik və nəzəri biliklər verir.  Bu biliklər onları yüksək səviyyəli dili tələb olunan gələcək akademik tədris və iş imkanlarına hazırlayır.  Filologiya və jurnalistika fakültəsi nəzəri biliklərlə yanaşı tələbələrə geniş təcrübə imkanları da yaradır. Bakalavr dərəcəsini bitirmiş tələbələr əmək bazarında dil bacarıqlarının üstünlüyünə görə seçilirlər.

 

Filologiya və jurnalistika fakültəsinin ali orqanı Elmi Şuradır. 19 üzvü olan fakültədə Elmi Şuranın iclasları ayda bir dəfə keçirilir. Fakültənin fəaliyyətinə dair məsələlər müzakirə olunur və müvafiq qərarlar qəbul olunur.

1. Fil.f.d., dos. Vüsalə Elxan qızı Ağabəyli Filologiya və jurnalistika faktültəsinin dekanı, sədr
2. Əfsanə Valeh qızı  Cəfərova Dekan müavini, sədr müavini
3. B/m. Səbinə Fehruz qızı Əliyeva Dekan müavini, üzv
4. Müəllim Gülşən Malik qızı Bağırova Fakültə Müəllim Həmkarlar Təşkilatının sədri,üzv
5. Fil.e.d., prof. Adil Məhəmməd oğlu Babayev Azərbayan dillçiliyi kafedrasının müdiri,üzv
6. Akad. Muxtar Kazım oğlu İmanov Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının müdiri,üzv
7. Fil.e.d., prof. Azad Yəhya oğlu Məmmədov Ümumi dilçilik kafedrasının müdiri,üzv
8. Fil.e.d., prof. Aynur  Zakir qızı Sabitova Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının müdiri,üzv
9. Fil.e.d., dos. Sevinc Saday qızı  Zeynalova İngilis dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı(FJF) kafedrasının  müdiri, üzv
10. Fil.f.d., dos. Şaban Həsən oglu Şabanov Xarici dillər (FJF) kafedrasının müdiri, üzv
11. Ped.f.d., dos. Əmralı Şirəli oğlu Şirəliycv Xarici dillərin tədrisi metodikası(FJF) kafedrasının müdiri,üzv
12. Fil.f.d., dos. Ülfət Zakir oğlu İbrahim Fransız dilinin fonetikası və qrammatikası kafedrasının müdiri,üzv
13. Ped.f.d. Qahirə Vaqif qızı Axundova Alman dilinin fonetikası və qrammatikası kafedrasının müdiri,üzv
14. Fil.f.d., dos. Zülfinaz Məmmədbağır qızı Babaşova Xarici dillər(FJF) kafedrasının dosenti,üzv
15. Baş müəllim İlham Tofiq oğlu Heybətov Alman dilinin fonetikası və qrammatikası kafedrasının müdiri,üzv
16. Müəllim Nərmin  Aydın  qızı  Muradova Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının müəllimi,üzv
17. Müəllim  Nuranə  Həzrət qızı  Həsrətli Xarici dillərin tədrisi metodikası(FJF)kafedrasının müəllimi,üzv
18. Sevinc Səfail qızı Mustafayeva Fakültə Tələbə Həmkarlar Təşkilatının sədri,üzv
19. Sevinc Məhəmməd qızı Məsimova Fakültə Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri,üzv

ADU-nun Filologiya və jurnalistika fakültəsinin Tədris-Metodiki Şurası say tərkibi 11 nəfər müəyyən olunmaqla aşağıdakı tərkibdə təsdiq edilib:

 1. f.d., dos. Əmralı Şirəli oğlu Şirəliyev – Xarici dillərin tədrisi metodikası (FJF) kafedrasının müdiri, sədr
 2. f.d. Qahirə Vaqif qızı Axundova – Alman dilinin fonetikası və qrammatikası kafedrasının müdiri, müavin
 3. Mələknaz Məhəmmədıyyə qızı Səlimova – Filologiya və jurnalistika fakültəsinin metodisti, katib
 4. Müəllim Nuranə Həzrət qızı Həsrətli – Xarici dillərin tədrisi metodikası (FJF) kafedrasının müəllimi, üzv
 5. Müəllim Ofelya Eldar qızı Babayeva – Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının müəllimi, üzv
 6. f.d., dos. Nurlanə Musa qızı Mustafayeva – Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının müdir müavini, üzv
 7. f.d., dos. Cəmil Məmmədağa oğlu Babayev – Ümumi dilçilik kafedrasının müdir müavini, üzv
 8. f.d., b/m. Gilə Mehdi qızı Hüseynli – Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının müdir müavini, üzv
 9. f.d., m. Nigar Aydın qızı Mədətova – ingilis dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı (FJF) kafedrasının müəllimi, üzv
 10. f.d., dos. Naibə Elxan qızı Camalzadə – Xarici dillər (FJF) kafedrasının dosent əvəzi, üzv
 11. f.d., dos. Rəfiqə Məcid qızı Isayeva – Fransız dilinin fonetikası və qrammatikası kafedrasının dosenti, üzv

Azərbaycan Təhsil sisteminin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması və daim inkişaf etdirilməsi Azərbaycan Dillər  Universitetinin Beynəlxalq əlaqələrinin keyfiyyətcə dəyişməsində mühüm rol oynamışdır. Bununla belə, Filologiya və jurnalistika fakültəsinin beynəlxalq əlaqələrinin genişləndirilməsi də  işi günü-gündən artır və fakültəmiz dünyanın aparıcı universitetləri ilə birbaşa əlaqələr yaratmaq imkanı əldə edir. Filologiya və jurnalistika fakültəsi xarici ölkələrin universitetləri ilə elm, təhsil, tələbə-müəllim mübadiləsi sahələri üzrə əməkdaşlıq müqavilələri imzalanmış, xarici ölkələrin bir sıra təhsil və elm mərkəzləri ilə əlaqələr qurulmuş, alim və tədqiqatçılar ilə görüşlər keçirilmişdir. Moskva Dövlət Dilçilik Universitetinin professoru A.P.Bondarev, Meksika Birləşmiş Ştatlarının səfiri Xuan Rodriqo Lobardini Ploreslə görüş, Auqsburq Universitetinin doktorantı Christine Bossauer Gross tələbələrlə “Müasir ədəbiyyatşünaslığın problemləri” adlı seminarı və digər bu kimi tədbirlər keçirilmişdir. Avstriyadan olan müəllim Ştefani Matcer fakültədə alman dilindən dərs keçir. Fakültədə ADU-nun “Erasmus+” və “Mövlana” proqramlarına aktiv şəkildə qoşulması, tələbə və müəllimlərimizin hər iki proqramın təklif etdiyi imkanlardan maksimum faydalanması üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Tələbələrimiz müxtəlif beynəlxalq elmi konfranslarda və simpoziumlarda iştirak edirlər. Xarici vətəndaşların da fakültədə təhsili təşkil olunmuşdur. Filologiya və jurnalistika fakültəsini bitirmiş xarici vətəndaşların (məzunların) sayı günü-gündən artır. Təhsil alan əcnəbi tələbələri Azərbaycan mədəniyyəti və tarixi ilə daha yaxından tanış etmək məqsədi ilə onların Azərbaycanın tarix abidə və muzeylərinə ekskursiyaları təşkil edilir. Milli bayramlarımız ilə əlaqədar, keçirilən tədbirlərdə universitetimizdə təhsil alan xarici tələbələrin iştirakı təmin edilir və bu bir daha Azərbaycan mədəniyyətinin daha geniş yayılmasına şərait yaradır. Eyni zamanda tələbələrimiz MDB və Avropa ölkələrində təcrübə keçir və təhsillərini davam etdirirlər.